Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


IMG 4637

Thực hiện công tác cán bộ, sáng nay tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Tổ chức Công bố các Quyết định về thay đổi nhân sự: Tiếp nhận ông Đoàn Dụng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Sơn, phân công đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 04/4/2014 đến ngày 04/4/2019; Quyết định ông Thái Văn Đồng thôi giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 04/4/2014, để chờ thực hiện chế độ nghỉ hưu; Quyết định luân chuyển ông Đỗ Văn Phu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 15/4/2014.