THPT Huỳnh Thúc Kháng

Trường Phổ thông Trung học bán công cấp II, III huyện Sơn Tịnh (nay là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) là một trong các trường bán công đầu tiên ra đời vào năm 1992 tại Tỉnh Quảng Ngãi kể từ sau ngày thống nhất đất nước năm 1975. Được sự nhất trí của Huyện Ủy và Bí Thư Huyện Ủy Huyện Sơn Tịnh Ông Võ Đức Huy (nay Ủy viên Trung Ương Đảng); sự chỉ đạo của UBND Huyện Sơn Tịnh, Chủ Tịch UBND Huyện Ông Nguyễn Đình Oanh (nay đã nghỉ hưu) và Phó Chủ Tịch UBND Huyện Ông Lê Đức Khánh (nay là Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Sơn Tịnh) cùng với Phòng Giáo dục Sơn Tịnh đã tích cực tiến hành chuẩn bị các điều kiện để thành lập Trường. UBND Huyện Sơn Tịnh đã có đề nghị tại công văn số 350/TT-UB ngày 10/7/1992 và tờ trình số 872/KHTV ngày 23/7/1992 của Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Quảng Ngãi đồng thời được sự đề nghị của Ông Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh Quảng Ngãi gởi UBND Tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập trường Phổ thông Trung học bán công cấp II, III huyện Sơn Tịnh. Trường chính thức được UBND Tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thành lập:

thpthuynhthuckhang

THPT Lê Trung Đình

Cách đây 20 năm, ngày 20 tháng 8 năm 1993, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định số 1182/QĐ -UB thành lập trường THPTBC Lê Trung Đình, loại hình trường ngoài công lập đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi.

 thptletrungdinh

THPT Trần Quốc Tuấn

Trường THPT Trần Quốc Tuấn tỉnh Quảng Ngãi được thành lập vào tháng 10 năm 1955, trực thuộc Nha học chánh Trung Nguyên Trung phần và Nha Trung học của Bộ Quốc gia giáo dục, dưới chế độ cũ.

thpttranquoctuan

THPT Sơn Mỹ

thptsonmy

1. Trường THPT Sơn Mỹ bắt đầu xây dựng vào ngày 20/04/1985, hoàn thành vào ngày 20/08/1985.

quangngai.edu.vn
..