Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp tiểu học năm học 2014-2015

Kế hoạch số 410/SGDĐT-GDTH ngày 17/9/2014 Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp tiểu học năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục dân tộc (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015

Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 - 2015 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020

Kế hoạch số 300/KHLN - SGDĐT, CNVTQNI ngày 15/7/2014 Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..