Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016

Công văn số 590/CTr-SGDĐT-ĐTN ngày 17/9/2015 về việc Ban hành Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016

Kế hoạch số 587/KH-SGDĐT-VP ngày 15/9/2015 về Thực hiện công tác pháp chế năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch công tác năm học 2015-2016

Kế hoạch số 578/KH-SGDĐT về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (nội dung đính kèm)

Quyết định Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm học 2015-2016

Quyết định số 997/QĐ-SGDĐT ngày 03/9/2015 về việc Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch Tập huấn nhân rộng về phương pháp học theo góc

Kế hoạch số 157/KH-SGDĐT Về việc Tập huấn nhân rộng về phương pháp học theo góc (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..