Tìm kiếm văn bản pháp quy

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2014, Trang phục Dân quân tự vệ

Thông tư số 193/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2014, Trang phục Dân quân tự vệ (nội dung đính kèm)

Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp

Thông tư số 33/2014/TT- BLĐTBXH ngày 24/12/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp  (nội dung đính kèm)

Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013

Quyết định số 31/QĐ-BNG ngày 07/01/2015 về việc Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (nội dung đính kèm)

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc

Thông tư số 06/2014/TT-UBDT của Ủy ban dân tộc : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..