Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017

Hướng dẫn số 1287/HDLT-SGDĐT-BHXH ngày 05/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017

Công căn số 1432/SGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Công văn số 1441/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08/9/2016 về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX

Công văn số 1434/SGDĐT-CNTX ngày 07/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017

Công văn số 1427/SGDĐT-GDTH ngày 07/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..