Tìm kiếm văn bản pháp quy

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài năm 2016

Công văn số 316/SGDĐT-TCCB ngày 17/3/2016 về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài năm 2016 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2016

Kế hoạch số 80/KH-SGDĐT ngày 15/02/2016 vềTthực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2016 (nội dung đính kèm)

Tổ chức chương trình " Đưa trường học đến thí sinh 2016 " của Báo Người lao động

Công văn số 147/SGDĐT-CNTX ngày 19/02/2016 về việc Tổ chức chương trình " Đưa trường học đến thí sinh 2016 " của Báo Người lao động (nội dung đính kèm)

Phối hợp, tổ chức phổ biến Giải thưởng sáng tạo xanh lần thứ nhất

Công văn số 148/SGDĐT-GDTrH ngày 19/02/2016 về việc Phối hợp, tổ chức phổ biến Giải thưởng sáng tạo xanh lần thứ nhất (nội dung đính kèm)

Thông báo Chọn cử công chức, viên chức tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ

Thông báo số 914/TB-SGDĐT ngày 14/12/2015 về việc Chọn cử công chức, viên chức tham gia chương trình học bổng MGC tại Ấn Độ (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..