Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hướng dẫn tổ chức thi 0lymipic tiếng Anh trên Internet và 0lympic " Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016

Công văn số 1709/SGDĐT-GDTrH ngày 26/10/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức thi 0lymipic tiếng Anh trên Internet và 0lympic " Tài năng tiếng Anh" dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục Đào tạo 2011-2015

Công văn số 1687/SGDĐT-KHTC ngày 21/10/2015 về việc Báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục Đào tạo 2011-2015 (nội dung đính kèm)

Chấn chỉnh quản lý dạy thêm học thêm năm học 2015-2016

Công văn số 1621/SGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2015 về việc Chấn chỉnh quản lý dạy thêm học thêm năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2015-2016

Công văn số 1629/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch tổ chức ngày Hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 2 năm 2015

Công văn số 1628/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2015 về việc Kế hoạch tổ chức ngày Hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 2 năm 2015 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..