Tìm kiếm văn bản pháp quy

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016

Công văn số 30/SGDĐT-KHTC ngày 09/01/2017 về việc Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016 (nội dung đính kèm)

Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành trường THPT Trần Quang Diệu

Kết luận số 251/KL-TTr của Thanh tra Sở về việc thanh tra chuyên ngành trường THPT Trần Quang Diệu (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên THPT năm học 2016-2017

Công văn số 2492/SGDĐT-GDTrH ngày 29/12/2016 về việc Hướng dẫn triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên THPT năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Phát động, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi giáo dục kỹ năng sống với chủ đề "Đi đường an toàn-cho bạn cho tôi" lần thứ hai

Công văn số 2491/SGDĐT-GDTrT ngày 29/12/2016 về việc Phát động, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi giáo dục kỹ năng sống với chủ đề "Đi đường an toàn-cho bạn cho tôi" lần thứ hai (nội dung đính kèm)

Báo cáo Số liệu phục vụ công tác dân tộc

Báo cáo số 841/BC-SGDĐT ngày 12/12/2016 về Số liệu phục vụ công tác dân tộc (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..