Mời tham gia tư vấn quản lý dự án mua sắm thiết bị dạy học năm học 2015

Công văn số 493/SGDĐT-KHTC ngày 10/4/2015 về việc Mời tham gia tư vấn quản lý dự án mua sắm thiết bị dạy học năm học 2015 (nội dung đính kèm)

Thông báo thời gian địa điểm tổ chức cuộc thi giải toán trên Internet cấp toàn quốc năm 2015

Công văn số 455/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2015 Về việc Thông báo thời gian địa điểm tổ chức cuộc thi giải toán trên Internet cấp toàn quốc năm 2015 (nội dung đính kèm)

Hội nghị công tác thi năm 2015

Để chuẩn bị việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập Hội nghị triển khai công tác thi, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi; khai mạc lúc 13 giờ 30, ngày 01 tháng 4 năm 2015.

2. Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở Quảng Ngãi), số 938, Quang Trung, TP. Quảng Ngãi.

3. Thành phần:

- 01 lãnh đạo đơn vị;

- 01 cán bộ tuyển sinh;

- 01 cán bộ phụ trách nhập dữ liệu thi. (nội dung đính kèm)

Mời dự họp trực báo học kỳ II năm học 2014-2015

Theo kế hoạch công tác, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp trực báo học kỳ II, năm học 2014-2015 trong toàn ngành,

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

Trân trọng kính mời:

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh;

- Trưởng, phó các phòng, ban chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

(Trường hợp Thủ trưởng đơn vị có công việc thật sự đột xuất, không dự họp, phải có báo cáo xin phép lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo).

Đúng vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 4 năm 2015 (thứ Sáu).

Về tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, số 58 - đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Để dự họp trực báo.(nội dung đính kèm)

Thông báo tạm hoãn họp trực báo định kỳ học kỳ II năm học 2014-2015

Ngày 23/3/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 140/TB-SGDĐT về tổ chức họp trực báo định kỳ học kỳ II năm học 2014-2015 vào ngày 27/3/2015.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn triệu tập lãnh đạo Sở, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông và Giám đốc Trung tâm GDTX - HN và DN dự tập huấn cán bộ quản lý và đổi mới hoạt động giáo dục phổ thông trong trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên vào ngày 27 và 28/3/2015 tại thành phố Đà Nẵng. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức họp trực báo vào ngày 27/3/2015 như đã dự kiến.(nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..