Phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của tỉnh Quảng Ngãi đã về đến đích

Tháng 10, năm 1997, Quảng Ngãi đã được Nhà nước công nhận đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về Phổ cập Giáo dục tiểu học - Chống mù chữ (PCGDTH-CMC), từ đó đến nay tỉnh vẫn duy trì được chuẩn PCGDTH –CMC và tiếp tục thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

phocapgiaoduc

quangngai.edu.vn
..