UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
IN LỊCH Tháng trước   Tuần trước LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:24/4/2017 đến ngày:30/4/2017
Tuần tới   Tháng tới
  THỨ/NGÀY   NỘI DUNG TP.THAM DỰ
Thứ hai 24/4
Thứ ba 25/4
Thứ tư 26/4
Thứ năm 27/4
Thứ sáu 28/4
Thứ bảy 29/4
Chủ nhật 30/4