Võ Văn Quang Công đoàn ngành Chủ tịch 3824163 vvquang@quangngai.edu.vn
Hà Thị Bích Thu Công đoàn ngành Phó Chủ tịch 3824163