Trần Thị Kim Nhạn Phòng chính trị tư tưởng Trưởng phòng 3825967 ttknhan@quangngai.edu.vn
Hà Tấn Nguyện Phòng chính trị tư tưởng Kế toán 3825967