Đặng Phiên Phòng chính trị tư tưởng Trưởng phòng 0553824167 dphien@quangngai.edu.vn
Hà Tấn Nguyện Phòng chính trị tư tưởng Kế toán 3825967
Phạm Thanh Lương Phòng chính trị tư tưởng Chuyên viên 3824165 ptluong@quangngai.edu.vn