Huỳnh Văn Thái Phòng GDCN - GDTX Phó trưởng phòng 3824172 hvthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Liên Phòng GDCN - GDTX Chuyên viên 3824172 nttlien@quangngai.edu.vn