Nguyễn Thị Thành Phòng Giáo dục tiểu học Trưởng phòng 3824166 ntthanh@quangngai.edu.vn
Nguyễn Thị Xuân An Phòng Giáo dục tiểu học Chuyên viên 3824166 ntxan@quangngai.edu.vn
Lê Văn Nghĩa Phòng Giáo dục tiểu học Chuyên viên 3824166 lvnghia@quangngai.edu.vn