Mai Đình Thảo Phòng Khảo thí và KĐCLGD Trưởng Phòng 3712820 mdthao@quangngai.edu.vn
Nguyễn Hồng Sơn Phòng Khảo thí và KĐCLGD Phó trưởng phòng 3712820 nhson@quangngai.edu.vn
Trang Ngọc Tuấn Phòng Khảo thí và KĐCLGD Chuyên viên 3712820 tntuan@quangngai.edu.vn