Nguyễn Quốc Dõng Phòng Thanh tra Chánh thanh tra 3824113 nqdong@quangngai.edu.vn
Lê Văn Phong Phòng Thanh tra Phó Chánh Thanh tra 3824113 lvphong@quangngai.edu.vn
Huỳnh Nam Thắng Phòng Thanh tra Chuyên viên 3824113 hnthang@quangngai.edu.vn
Nguyễn Thị Tuyến Phòng Thanh tra Chuyên viên 3824113 nttuyen@quangngai.edu.vn
Võ Thành Đạo Phòng Thanh tra Chuyên viên 3824113 vtdao@quangngai.edu.vn