Mời dự họp trực báo học kỳ II năm học 2014-2015

Lượt xem:


Theo kế hoạch công tác, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp trực báo học kỳ II, năm học 2014-2015 trong toàn ngành,

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI

Trân trọng kính mời:

– Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Thường trực Công đoàn Giáo dục tỉnh;

– Trưởng, phó các phòng, ban chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

(Trường hợp Thủ trưởng đơn vị có công việc thật sự đột xuất, không dự họp, phải có báo cáo xin phép lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo).

Đúng vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 4 năm 2015 (thứ Sáu).

Về tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, số 58 – đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

Để dự họp trực báo.