Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2015

Lượt xem:


Công văn số 2177/ĐHĐN-ĐT ngày 11/5/2015 của Đại học Đà Nẳng về việc Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2015