Thông báo tạm hoãn họp trực báo định kỳ học kỳ II năm học 2014-2015

Lượt xem:


Ngày 23/3/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 140/TB-SGDĐT về tổ chức họp trực báo định kỳ học kỳ II năm học 2014-2015 vào ngày 27/3/2015.

Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn triệu tập lãnh đạo Sở, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông và Giám đốc Trung tâm GDTX – HN và DN dự tập huấn cán bộ quản lý và đổi mới hoạt động giáo dục phổ thông trong trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên vào ngày 27 và 28/3/2015 tại thành phố Đà Nẵng. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức họp trực báo vào ngày 27/3/2015 như đã dự kiến.