Thông báo việc thay đổi, bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý

Lượt xem:


Đầu năm 2015 đến nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định thay đổi, bổ nhiệm về nhân sự cán bộ quản lý tại một số đơn vị trực thuôc