Nhận Quyết định tuyển dụng và xác nhận thông tin

Lượt xem:


Nhận Quyết định tuyển dụng viên chức (nhân viên) và xác nhận thông tin (Công văn đính kèm).