Nguyễn Ngọc Thái
Nguyễn Ngọc Thái Ban Giám đốc Giám đốc 3822702 nnthai@quangngai.edu.vn
Trần Sỹ
Trần Sỹ Ban Giám đốc Phó Giám đốc 3712667 tsy@quangngai.edu.vn
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Văn Tâm Ban Giám đốc Phó Giám đốc nvtam@quangngai.edu.vn