Đỗ Văn Phu
Đỗ Văn Phu Ban Giám đốc Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Sỹ
Trần Sỹ Ban Giám đốc Phó Giám đốc 3712667 tsy@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái
Nguyễn Ngọc Thái Ban Giám đốc Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Văn Tâm Ban Giám đốc Phó Giám đốc nvtam@quangngai.edu.vn