Nguyễn Ngọc Thái
Nguyễn Ngọc Thái Ban Giám đốc Giám đốc 0255 3822702 nnthai@quangngai.edu.vn
Trần Sỹ
Trần Sỹ Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0255 3712667 tsy@quangngai.edu.vn
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Văn Tâm Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0255 3710619 nvtam@quangngai.edu.vn
Vũ Thị Liên Hương
Vũ Thị Liên Hương Ban Giám đốc Phó Giám đốc 0255 3817755 vtlhuong@quangngai.edu.vn