Phạm Thị Thanh Hà Phòng Giáo dục mầm non Trưởng phòng 3828537 pttha@quangngai.edu.vn
Lê Thị Minh Thương Phòng Giáo dục mầm non Phó trưởng phòng 3828537 ltmthuong@quangngai.edu.vn
Võ Thị Hoài Bình Phòng Giáo dục mầm non Chuyên viên 3828537 vthbinh@quangngai.edu.vn