Trần Quang Hồng Phòng Giáo dục trung học Trưởng Phòng 3712820 tqhong@quangngai.edu.vn
Nguyễn Hồng Sơn Phòng Giáo dục trung học Phó trưởng phòng 3712820 nhson@quangngai.edu.vn
Nguyễn Thị Trâm Châu Phòng Giáo dục trung học Chuyên viên 02553824165 nttchau@quangngai.edu.vn
Hà Tấn Thọ Phòng Giáo dục trung học Phó Trưởng phòng 3824165 httho@quangngai.edu.vn
Trang Ngọc Tuấn Phòng Giáo dục trung học Chuyên viên 3712820 tntuan@quangngai.edu.vn
Đặng Văn Thành Phòng Giáo dục trung học Chuyên viên 3824165 dvthanh@quangngai.edu.vn
Phạm Đình Duẩn Phòng Giáo dục trung học Chuyên viên 3824165 pdduan@quangngai.edu.vn
Trần Thị Thúy Vy Phòng Giáo dục trung học Chuyên viên 3824165 tttvy@quangngai.edu.vn
Huỳnh Trung Sơn Phòng Giáo dục trung học Chuyên viên 3824165 htson@quangngai.edu.vn