Bùi Ngọc Tuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính Phó Trưởng phòng phụ trách 3824113 bntuyen@quangngai.edu.vn
Trương Đức Thành Phòng Kế hoạch - Tài chính Phó trưởng phòng 3824162 tdthanh@quangngai.edu.vn
Trương Thị Kim Đức Phòng Kế hoạch - Tài chính Chuyên viên 3824162 ttkduc@quangngai.edu.vn
Trần Quốc Hải Phòng Kế hoạch - Tài chính Chuyên viên 3824162 tqhai@quangngai.edu.vn
Lê Thị Thanh Tuyến Phòng Kế hoạch - Tài chính Chuyên viên 3824162 ltttuyen@quangngai.edu.vn
Nguyễn Thị Trinh Phòng Kế hoạch - Tài chính Chuyên viên 3824162 nttrinh@quangngai.edu.vn