Trần Đức Hùng Phòng Tổ chức cán bộ Trưởng phòng 3824167 tdhung@quangngai.edu.vn
Bùi Thị Hồng Thúy Phòng Tổ chức cán bộ Phó Trưởng phòng 3824167 bththuy@quangngai.edu.vn
Bùi Văn Vàng Phòng Tổ chức cán bộ Chuyên viên 3827167 bvvang@quangngai.edu.vn
Võ Thành Phước Phòng Tổ chức cán bộ Chuyên viên 3824164 vtphuoc@quangngai.edu.vn