Sử dụng phím tắt trên Microsoft Team

Lượt xem:


Phím “R” : Để trả lời một chuỗi trên Teams.

Phím Alt – A: Để đính kèm tệp vào luồng hoặc tin nhắn.

Phím “C” : Đưa đến hộp soạn tin nhắn.

Phím CTRL – E: Tìm kiếm.

Phím Alt – / : Danh sách đầy đủ các lệnh trênTeams

Thao tác Microsoft Teams Windows Microsoft Teams Web
Hiển thị phím tắt Ctrl+. Ctrl+.
Tới Search Ctrl+E Ctrl+E
Hiện các lệnh Ctr+/ Ctrl+/
Di chuyển tới Ctrl+G Ctrl+Shift+G
Bắt đầu trò chuyện Ctrl+N Alt bên trái+N
Mở Settings Ctrl+, Ctrl+,
Mở Help F1 Ctrl+F1
Đóng Esc Esc
Phóng to Ctrl+= Không có phím tắt
Thủ nhỏ Ctrl+- Không có phím tắt
Mở Activity Ctrl+1 Ctrl+Shift+1
Mở Chat Ctrl+2 Ctrl+Shift+2
Mở Teams Ctrl+3 Ctrl+Shift+3
Mở Calendar Ctrl+4 Ctrl+Shift+4
Mở Calls Ctrl+5 Ctrl+Shift+5
Mở Files Ctrl+6 Ctrl+Shift+6
Tới mục danh sách trước đó Alt bên trái+↑ Alt bên trái+
Tới mục danh sách tiếp theo Alt bên trái+↓ Alt bên trái+↓
Chuyển nhóm đã chọn lên trên Ctrl+Shift+↑ Không có phím tắt
Chuyển nhóm đã chọn xuống dưới Ctrl+Shift+↓ Không có phím tắt
Tới phần trước đó Ctrl+Shift+F6 Ctrl+Shift+F6
Tới phần tiếp theo Ctrl+F6 Ctrl+F6