Về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2013 – 2014(cờ)

Lượt xem:


Quyết định Chủ tịch số 1141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc khen thưởng cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2013 – 2014