Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Lượt xem:


STT Tên ấn phẩm Đường dẫn
1  Backdro (1.Backdrop)  
2  Banner (2.Banner)  
3  Logop (3.Logo)  

4  Avatar Frame (4.Avatar Frame)  

5  Cover Fanpage Facebook (5.Cover Fanpage Facebook)  
6  Poster tháng tiêu dùng số (6.Poster tháng tiêu dùng số)  
7  Standee (7.Standee)

 

8  Phướn (8.Phướn)  
9  Mockup (9.Mockup)  
10  Popup (10.Popup)  

11  Poster (11.Poster)  
12  Fonts (Fonts)