THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Lượt xem:

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            VĂN PHÒNG                                             ... ...