Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Lượt xem:


Sau gần 2 ngày (05-06/6) làm việc, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Duy Cẩn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội; toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, tham dự có đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 nhấn mạnh kết quả cơ bản đã đạt được:

Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS tiếp tục được củng cố, duy trì, đạt tỷ lệ 100%.

Chỉ tiêu vè trường đạt chuẩn quốc gia do Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX giao đều đạt và vượt “Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020: Mầm non: 35%, Tiểu học: 70%, THCS: 75%, THPT: 60%”; kết nạp vào Đảng 04 đảng viên mới, so với Nghị quyết vượt 02 đồng chí, đạt 200% chỉ tiêu đề ra.

Chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh được đẩy mạnh, tạo tiền đề quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương.

Có 04 thạc sĩ; 06 cao cấp lý luận chính trị; 08 trung cấp chính trị; chương trình quản lý nhà nước chuyên viên chính 16 và 18 chuyên viên; chương trình quản lý cấp phòng 16 và cấp sở 06 đã hoàn thành các khóa học.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tiếp tục  lãnh đạo phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà theo hướng đảm bảo tính bền vững và từng bước hiện đại. Đảng bộ đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu xây dựng kịp thời các chương trình Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ X và Nghị quyết của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 – 2025 định hướng đến năm 2030.

Triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI.

Kết nạp 04 đảng viên mới, giới thiệu và cử 03 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 05 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; có 10 lượt tổ chức đảng và 25 lượt đảng viên (tỷ lệ 60%) được kiểm tra, giám sát chuyên đề; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở tỉnh Quảng Ngãi, trường đạt chuẩn quốc gia…

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được bầu giữ chức danh Bí thư, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội cũng bầu 03 đồng chí dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                                                      Ngọc Pháp