Họp trực báo học kỳ II năm học 2014 – 2015

Lượt xem:


trucbao

Sáng ngày 01 tháng 4 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Họp trực báo học kỳ II năm học 2014 – 2015 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở, Trưởng, Phó Trưởng các phòng, ban chức năng Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường THCS DTNT trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động của ngành từ đầu học kỳ II đến nay, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến để kết thúc năm học theo yêu cầu chung của ngành, đảm bảo nội dung, tiến trình năm học; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của ngành đã xây dựng, phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh:

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5447/KH-UBND ngày 24/11/2014 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 697/KH-SGDĐT ngày 17/12/2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2015, như:

Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi theo đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII là: Mầm non: 24,6%; Tiểu học: 65%; THCS: 63,9%; THPT: 46,2%.

Triển khai thực hiện thực sự có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Triển khai việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay trên cơ sở Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 15/01/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015; Hướng dẫn số 137-HD/BTG ngày 03/12/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bố với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 224/SGDĐT-VP ngày 27/02/2015 về việc Hướng dẫn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 gắn với việc thực hiện những cuộc vận động lớn của ngành như “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,… Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 về thực hiện 3 công khai: công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu, chi tài chính. Vì qua kiểm tra tại cơ sở, đại bộ phận thủ trưởng các đơn vị chưa triển khai nội dung này trong đơn vị, trường học.

Tổ chức Hội nghị tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và 04 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn, giám sát việc kiểm tra học kỳ II nghiêm túc, đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo tốt các kỳ thi trong năm học bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thi giáo viên dạy giỏi và các hội thi, kỳ thi theo hướng dẫn của ngành, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia theo Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015; công văn số 1268/BGDĐT-VP ngày 18/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2015; tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia.

Thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương về ưu tiên nguồn kinh phí đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị; các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học trong thời gian đến và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả năm học.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý ngành, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các các quy định của tiêu chuẩn ISO 9001:2008; đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm; tăng cường chống lãng phí,…