Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định

Lượt xem:


Để tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chấn chỉnh kịp thời trình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục công lập dưới mọi hình thức trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018 – 2019.

Theo đó, trong năm học này các trường chỉ được thu những khoản thu được quy định tại Công văn 646/SGDĐT-KHTC ngày 14/5/2018.

Nghiêm cấm các trường lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh thường được ủy thác để thu các khoản ngoài quy định, quỹ lớp, quỹ trường, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học… Có nhiều khoản thu vô lý, gây bất bình trong phụ huynh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thu, chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục, kịp thời xử lý sai phạm nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản trái quy định.

Có hình thức xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai kết quả xử lý đối với Hiệu trưởng, cá nhân liên quan ở những cơ sở giáo dục thực hiện thu, chi sai qui định./.

                                                             Đức Thành