Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp

Lượt xem:


Ngày 23/4, tại trụ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng đồng chủ trì buổi ký kết; tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các chức năng có liên quan của 02 đơn vị.

Thông qua Chương trình ký kết nhằm tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để thực hiện tốt các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, đề án của tỉnh về giáo dục và đào tạo, nhất là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Kịp thời đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; nhất là việc nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền được kịp thời. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013.

Theo đó, định kỳ hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến, sau 03 năm tổ chức sơ kết, sau 05 năm tổ chức tổng kết./.

                                                                    Ngọc Pháp