Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015

Lượt xem:


IMG 5686

Ông Nguyễn Kiên – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chương trình hành động số 51 của Tỉnh uỷ; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015” và triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học.

Sáng nay, ngày 04/8/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Việc bồi dưỡng thường xuyên, liên tục cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thông qua các lớp tập huấn hè đã trở thành hoạt động không thể thiếu của ngành. Thông qua các hình thức bồi dưỡng này đã góp phần cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên củng cố kiến thức chuyên môn, biết cách vận dụng đổi mới phương pháp chăm sóc, dạy học với các kỹ năng nghề nghiệp nhuần nhuyễn, đáp ứng đúng trọng tâm nhiệm vụ năm học.

IMG 5688

Kế hoạch tập huấn sẽ tổ chức trong 06 đợt và diễn ra từ ngày 04/8/2014 đến ngày 23/8/2014 với các nội dung bồi dưỡng: Triển khai chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục mầm non; Xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng chuyên môn mẫu giáo; tập huấn công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Xây dựng kế hoạch chuyên môn cho nhà trẻ; tập huấn các chuyên đề lồng ghép giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo; an toàn giao thông trong giáo dục mầm non.