Tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học

Lượt xem:


IMG 5613

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Công văn số 2718/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học.

Sáng nay, ngày 21/7/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên cốt cán bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông về “Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học”

Lớp tập huấn cung cấp cho giáo viên một số nội dung như: Một số vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá và sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học; Kinh nghiệm một số nước về đánh giá trong quá trình dạy học và những định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học; Xây dựng khung đánh giá theo định hướng năng lực, hệ thống câu hỏi, bài tập cho việc đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh theo từng môn học cấp THCS, THPT và xây dựng tài liệu điện tử và tổ chức diễn đàn trên mạng về kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học.

Kế hoạch tập huấn sẽ tổ chức trong 04 đợt và diễn ra từ ngày 21/7/2014 đến ngày 16/8/2014.