Tập huấn giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Lượt xem:


IMG 6689

Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai là vấn đề rất quan trọng và rất cần thiết; thực hiện kế hoạch công năm học 2014-2015

Sáng nay, ngày 24/10/2014 tại Trường Cao Đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh – cơ sở Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn về giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hâu, phòng chống thiên tai trong các trung tâm học tập cộng đồng.

Tham gia lớp tập huấn có ông Vũ Đức Tế, Phó Giám đốc Sở và chuyên viên các phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách trung tâm học tập cồng đồng, lãnh đạo các trung tâm học tập cộng đồng.

IMG 6693

Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho giáo viên một số nội dung như: Một số vấn đề chung về giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; hướng dân tổ chức, triển khai các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; một số vấn đề định hướng về công tác giáo dục về các vấn đề trên tại các trung tâm học tập cộng đồng.

Kế hoạch tập huấn sẽ tổ chức trong 03 đợt và diễn ra từ ngày 24/10/2014 đến ngày 27/10/2014.