Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra kế hoạch Thuê dịch vụ CNTT theo tính sẵn có trên thị trường đối với: Hệ thống quản lý, tuyển sinh đầu cấp THCS và THPT: Quản lý quy trình; đăng ký trực tuyến; tra cứu trực tuyến thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình)

Lượt xem: