Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Lượt xem:


Ngày 18/01/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

Theo đó, ngày 30/01/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi có Công văn số 163/SGDĐT-GDTrH yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc Quy chế của nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đồng thời,Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý kịp thời đối với các đơn vịvi phạm quy định về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT.