Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII

Lượt xem:


Ngày 23/01, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghịlần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Văn Phu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIIlà dịp để cán bộ quản lý, công chức và người lao động Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong tình hình mới; yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Sở tiếp thu Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, nắm bắt những vấn đề cơ bản của nghị quyết.

Sau học tập, quán triệt các nghị quyết, Đảng ủy Sở yêu cầu các chi bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết và viết bản thu hoạch.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tấn Châu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đây là dịp sinh hoạt chính trị trong toàn cơ quan, nhằm từng bước đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thúc đẩy việc việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đối với ngành giáo dục, đây là việc để thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã trao tặng Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho đồng chí Trần Hữu Tháp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, cho ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi./.

                                                                             Ngọc Pháp