Kế hoạch công tác năm học 2010-2011

Lượt xem:


Căn cứ Quyết định số 2091/QĐBGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010- 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Quyết định số 990/QĐ- UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2010- 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011 của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi,

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, nội dung công tác chung của toàn ngành trong năm học 2010- 2011 để các đơn vị làm cơ sở tổ chức thực hiện.