Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Lượt xem:


I. Kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội, kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước 6 tháng đầu năm 2024
1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 và Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 19/01/2024
Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024, số lượng trường đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia như sau: Mầm non có 119/207 trường tỷ lệ 57,49%; Tiểu học có 131/152 trường tỷ lệ 86,18%; Trung học cơ sở có 115/129 trường tỷ lệ 89,15%; TH – THCS có 19/52 trường tỷ lệ 36,54%; THPT có 27/39 trường tỷ lệ 69,23%, chỉ tiêu UBND giao trong năm 2024 lần lượt là 57,97%, 87,42%, 89,92%, 36,54%, 69,23% (theo biểu mẫu đính kèm).
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 06 tháng đầu năm 2024 theo Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh; 96/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 UBND tỉnh; 289/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh.
a) Nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh, có 07 nhiệm vụ, cụ thể:
(1) Họp Ban Tổ chức Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh lần thứ XIV năm 2024 (Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù đổng họp vào ngày 20/02/2024 tại trụ sở UBND tỉnh; Thông báo số 83/TB-UBND ngày 27/2/2024 về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024 tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo).
(2) Họp Hội đồng xét cử tuyển năm 2023 (Họp Hội đồng xét cử tuyển vào ngày 30/01/2024, Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách học sinh được cử đi học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023).
(3) Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của UBND tỉnh).
(4) Trình HĐND tỉnh Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em độ tuổi nhà trẻ (trẻ em dưới 3 tuổi) vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030. Sở GDĐT đang thực hiện quy trình tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bảo đảm thời gian theo quy định
(5) Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 đưa vào giảng dạy trên địa bàn tỉnh năm học 2024-2025 (UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố từ năm học 2024-2025 ).
(6) Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 5, lớp 9, lớp 12 (UBND tỉnh trình Bộ GDĐT tại Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 15/4/2024 về việc phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 5, Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 14/5/2024 về việc phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 9 và lớp 12 ).
(7) Thành lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi)
b) Nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh, có 05 nhiệm vụ, cụ thể:
(1) Đánh giá, xếp loại đơn vị học tập năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh).
(2) Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh).
(3) Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi cho học sinh trong tình hình mới (Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28/02/2024 của UBND tỉnh).
(4) Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tình Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024; tham mưu ban hành Điều lệ HKPĐ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV-2024 (Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 về thành lập Ban Chỉ đạo HKPĐ tỉnh lần thứ XIV năm 2024; Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh lần thứ XIV năm 2024).
(5) Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh).
c) Nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh, có 02 nhiệm vụ, cụ thể:
(1) Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, cấp tỉnh theo Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 193/TTr-SGDĐT ngày 05/3/2024 của Sở GDĐT ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, cấp tỉnh).
(2) Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh (Tờ trình số 247/TTr-SGDĐT ngày 20/3/2024 của Sở GDĐT đề nghị ban hành Hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh).
3. Công tác tham mưu UBND một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Trình UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT ; ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi ; công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ; đề nghị phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 ; phê duyệt bổ sung danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ ; ban hành Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 22/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới ; thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024 ; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2023 ; phân bổ gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh học kì II năm học 2023-2024 theo đối tượng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ ; phê duyệt danh sách học sinh được cử đi học theo chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023 ; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024 ; Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp đối với Trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ; giao nhiệm vụ thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024 ; phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố từ năm học 2024-2025; phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong các cơ sở giáo dục có cấp tiểu học trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố từ năm học 2024-2025; ban hành danh mục sách giáo khoa lớp 12 dùng trong các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024-2025 ; phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2024-2025 ; công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT ; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen nhân kỷ niệm Ngày thành lập Trường và đề nghị Bộ GDĐT tặng Bằng khen nhân kỷ niệm Ngày thành lập Trường ; gửi hồ sơ đề nghị UBND tỉnh trình Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 9, 12 .
II. Kết quả về hoạt động dạy và học 6 tháng đầu năm 2024
1. Giáo dục mầm non
Tổ chức đợt sinh hoạt Tổ mạng lưới chuyên môn mầm non cấp tỉnh nhằm hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non phát triển Chương trình giáo dục nhà trường, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với quy định hiện hành, điều kiện thực tế địa phương, của nhà trường và tổ chức thực hiện đầy đủ; các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Đến thời điểm báo cáo, 100% trẻ em mầm non ra lớp được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; không có trường hợp nào xảy ra tai nạn thương tích, cũng như ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.
Thực hiện lồng ghép giáo dục các chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Giáo dục an toàn giao thông”; “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở GDMN”; “Xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích”; “Vệ sinh an toàn thực phẩm”; “Phòng, chống bạo hành trong các cơ sở GDMN”…; 100% cơ sở GDMN trong tỉnh phối hợp tốt với cha mẹ trẻ để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non; chuẩn bị tốt cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1; tăng cường các giải pháp nâng cao tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số trong các trường mầm non.
2. Giáo dục phổ thông
Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024: hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024; hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2023-2024; hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên; hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin; nhiệm vụ giáo dục dân tộc; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; công tác quản lý chuyên môn,…Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ học kì I, học kỳ II cho học sinh theo đúng quy định.
Thực hiện kế hoạch sinh hoạt Tổ nghiệp vụ bộ môn cấp THCS, THPT cấp tỉnh, cấp huyện. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tại các tổ/nhóm chuyên môn; các hoạt động dự giờ theo cụm trường, liên trường và trong các tổ chuyên môn để giúp giáo viên trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện kế hoạch dạy học các môn học, sử dụng hiệu quả các phương pháp, kĩ thuật dạy học, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập.
3. Công tác tổ chức các Kỳ thi, Cuộc thi, Hội thi cấp tỉnh và tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 với 90 học sinh tham dự, kết quả có 49 học sinh đạt giải (8 giải nhì, 14 giải ba và 27 giải khuyến khích).
Tổ chức thành công Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2023-2024, với 1353 thí sinh dự thi, kết quả có 799 thí sinh đoạt giải (33 giải nhất, 152 giải nhì, 248 giải ba, 366 giải khuyến khích); Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2023-2024, với 1132 thí sinh dự thi, kết quả có 672 thí sinh đoạt giải (30 giải nhất, 141 giải nhì, 204 giải ba, 297 giải khuyến khích); Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, với 1605 thí sinh dự thi, kết quả có 907 thí sinh đoạt giải (40 giải nhất, 202 giải nhì, 271 giải ba, 394 giải khuyến khích).
Tổ chức thành công các cuộc thi: khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh, đạt 81 giải (09 giải nhất, 16 giải nhì, 25 giải ba, 31 giải tư) và tuyển chọn 02 dự án tham gia dự thi Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2023-2024; Hội thi cán bộ thư viện giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2023-2024 với sự tham gia của 10 huyện, thị xã, thành phố, kết quả đã trao 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải Tư; Hội thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2023-2024, với sự tham gia của 144 học sinh đến từ 37 đơn vị, kết quả (06 giải tập thể cho các phòng GDĐT và 15 giải tập thể cho các trường THPT; cá nhân đạt giải trong Hội thi đối với bậc THCS: 03 giải nhất, 10 giải nhì, 24 giải ba; đối với bậc THPT: 04 giải nhất, 12 giải nhì, 24 giải ba); Hội thi “Viết chữ đúng, rèn chữ đẹp” tiểu học cấp tỉnh năm học 2023-2024, với 759 học sinh tham gia phần thi cá nhân và 12/13 huyện, thị xã tham gia phần thi đồng đội, kết quả 12 tập thể đạt giải (02 giải nhất, 04 giải nhì, 04 giải ba, 02 giải khuyến khích; cá nhân đạt giải 501 với 97 giải nhất, 153 giải nhì, 251 giải ba); Hội thi “Giáo dục an toàn giao thông” mầm non cấp tỉnh năm học 2023 – 2024, có 13 đơn vị tham dự (12 huyện, thị xã, thành phố và 01 Trường Liên cấp Thành phố giáo dục quốc tế – IEC Quảng Ngãi), kết quả, có 117 trẻ đạt thành tích xuất sắc (Giải cá nhân: 15 giải Nhất, 30 giải Nhì, 72 giải Ba; Giải Tập thể: 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 02 giải Khuyến khích).
4. Giáo dục thường xuyên
Toàn tỉnh, hiện có 81 trung tâm ngoại ngữ, tin học và 15 cơ sở được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục theo lộ trình và chương trình sách giáo khoa, thiết bị dạy học; đổi mới phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên.
Phối hợp các cơ quan, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh theo dõi, tình hình lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay, có hơn 83 sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
5. Thực hiện chương trình GDPT 2018
Thực hiện lựa chọn sách giáo khoa và tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; các văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Phối hợp với các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được Bộ GDĐT phê duyệt tổ chức giới thiệu sách giáo khoa đến cán bộ quản lý, giáo viên các môn học trên địa bàn tỉnh.
Thành lập Ban thẩm định, Ban rà soát tiến hành thẩm định (đối với hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 12), rà soát kết quả thẩm định của các phòng GDĐT và danh mục sách giáo khoa lựa chọn của các cơ sở giáo dục phổ thông (đối với lớp 5, lớp 9) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2024 – 2025. Tháng 5/2024, Sở GDĐT đã trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2024 – 2025.
Triển khai thực hiện kiện toàn Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi ; biên soạn, tổ chức dạy thực nghiệm và thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 5, lớp 9, lớp 12 theo Kế hoạch .
6. Các hoạt động giáo dục trong trường học
Năm học 2023-2024, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo tham mưu tổ chức thực hiện ngày hội văn hóa thể thao của tuổi trẻ học đường thông qua Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. Từ đó, động viên học sinh phổ thông các cấp tham gia phong trào tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể, tăng cường sức khỏe cho học sinh trong trường học góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đến với Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV năm 2024 có 53 Đoàn tham gia/4.000 vận động viên (VĐV), với 5.645 lượt VĐV tham gia thi đấu (trong đó, Khối Phòng GDĐT: 3.050 lượt VĐV và Khối THPT là: 2.595 lượt VĐV). Thời gian tổ chức thi đấu làm 03 Đợt (Đợt I: Từ ngày 19/3-22/3/2024, gồm 03 môn: Đẩy gậy, Bơi và Kéo co; Đợt II: Từ ngày 24/4 – 26/4/2024, gồm 06 môn: Cầu lông, Aerobic, Bóng rổ, Cờ vua, Điền kinh, Đá cầu; Đợt III: Từ ngày 02/5-10/5, gồm 06 môn: Võ cổ truyền, Bóng chuyền, Bóng đá, Taekwondo, Bóng bàn và Vovinam) và kết thúc vào ngày 10/5/2024, được tổ chức triển khai ở 07 địa điểm trên địa điểm thành phố Quảng Ngãi. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 305 bộ huy chương (tăng 65 bộ huy chương so với HKPĐ năm 2021).
¬- Đối với giải toàn Đoàn:
+ Xếp thứ hạng Nhất khối phòng GDĐT: Phòng GDĐT thành phố Quảng Ngãi với tổng số điểm là 2.017, đạt 149 bộ huy chương (Vàng: 61, Bạc: 42, Đồng: 46).
– Xếp thứ hạng Nhất khối THPT: Trường THPT Trần Quốc Tuấn với tổng số điểm là: 781, đạt 52 bộ huy chương (Vàng: 10, Bạc: 15, Đồng: 27).
7. Về thực hiện chế độ, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học
7.1. Về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học
Thực hiện giao kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc; thực hiện quy trình mua sắm các trang thiết bị dạy và học từ nguồn kinh phí được giao để thực hiện các Đề án, dự án, Kế hoạch trong năm 2024; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường lớp học năm 2024; tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản năm 2024 gửi Ban quản lý dự án tỉnh để thực hiện mua sắm tập trung theo quy định.
7.2. Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
a) Kết quả thực hiện Nguồn vốn sự nghiệp:
Năm 2024, thực hiện Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 từ nguồn vốn Trung ương và vốn ngân sách tỉnh đối ứng; Sở Giáo dục và Đào tạo đã phân bổ 1.482 triệu đồng, trong đó kinh phí ngân sách Trung ương là 1.288 triệu đồng, kinh phí ngân sách tỉnh là 194 triệu đồng tại Quyết định số 395/QĐ-SGDĐT ngày 12/3/2024 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 từ nguồn vốn Trung ương và vốn ngân sách tỉnh đối ứng). Ước tính giải ngân nguồn vốn đến 30/6/2024 là 969,766 triệu đồng, đạt tỉ lệ 39,9% kế hoạch vốn được giao.
b) Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công:
Năm 2024, Kế hoạch vốn đầu tư công được phân bổ tại Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (Nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh); theo đó, phân bổ vốn cho Sở Giáo dục và Đào tạo là 2.931 triệu đồng (Tiểu dự án 1-Dự án 5) trong đó, ngân sách Trung ương là 2.776 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 155 triệu đồng;
Ngày 12/4/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 317/QĐ-UBND về Danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024; theo đó, Dự án Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT kéo dài thời gian thực hiện và kinh phí sang năm 2024 là 4.777,640 triệu đồng.
– Tình hình phân bổ kế hoạch vốn cho từng dự án:
Ngày 28/12/2023, Sở GDĐT đã có Quyết định số 4496/QĐ-SGDĐT về việc phân bổ 2.931 triệu đồng kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, trong đó:
+ Dự án: Trường THPT Trà Bồng, Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp sân chào cờ: 526 triệu đồng; trong đó, ngân sách Trung ương là 490 triệu đồng, ngân sách tỉnh 36 triệu đồng;
+ Dự án: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hạng mục: Cải tạo xây dựng 04 phòng học 02 tầng có nhà vệ sinh: 2.405 triệu đồng; trong đó, ngân sách Trung ương là 2.286 triệu đồng, ngân sách tỉnh 119 triệu đồng.
c) Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công
– Đối với nguồn vốn đầu tư công (CTMT): ước tính đến 30/6/2024 giải ngân số tiền 2.681 triệu đồng trong đó, vốn ngân sách trung ương là 2.658 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 23,5 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân đạt 91% kế hoạch vốn được giao năm 2024.
– Đối với dự án đầu tư công: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; ước tính đến 30/6/2024 đã giải ngân số tiền 2.544,78 triệu đồng đạt tỷ lệ giải ngân đạt 53,3 % kế hoạch vốn được giao năm 2024.
8. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức
Thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024 theo Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 22/02/2024.
Thực hiện quy trình bổ nhiệm: 6 trường hợp (bổ nhiệm lại: 5, bổ nhiệm mới:1). Thực hiện tinh giản biên chế năm 2024 đợt I đối với 2 trường hợp tinh giản biên chế và đợt II đang đề nghị thẩm định với 16 trường hợp.
Về đào tạo, bồi dưỡng: lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở: 01 người; lãnh đạo, quản lý cấp phòng: 02 người; cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính: 21 người; bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3: 24 người.
9. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Sở GDĐT tiến hành kiểm tra hoạt động dạy học theo kế hoạch, kết quả đã thực hiện 13 cuộc kiểm tra, ban hành 13 thông báo kết quả kiểm tra (kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học; kiểm tra trách nhiệm Trưởng phòng GDĐT trong việc quản lý các hoạt động chuyên môn của nhà trường; kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 11, lớp 12;…). Thanh tra Sở GDĐT đã tiến hành thanh tra theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đảm bảo đúng tiến độ, kết quả: thực hiện 01 cuộc và đã ban hành Kết luận thanh tra (thanh tra trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường). Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Sở GDĐT đã thực hiện 01 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, đã ban hành Kết luận thanh tra (thanh tra chuyên đề trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức tại các phòng thuộc Sở GDĐT).
Xác minh văn bằng, thực hiện xác minh 54 văn bằng tốt nghiệp; tiếp nhận 22 đơn thư, thông tin phản ánh (trong đó số đơn thuộc thẩm quyền: 0); không có công dân đến kiến nghị, phản ánh.
10. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)
Công tác kiểm soát, rà soát, ban hành mới TTHC được thực hiện thường xuyên; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành được chú trọng, góp phần tiết kiệm thời gian, giấy tờ hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao; tổ chức, bộ máy từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
100% các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện thu học phí và các khoản thu khác theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; tỷ lệ xác thực giữa cơ sở dữ liệu về GDĐT với CSDLQGvDC đạt trên 98%.
– Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 14756, trong đó: Số mới tiếp nhận trong kỳ: 14700 (trực tuyến: 14100; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 600); số từ kỳ trước chuyển qua: 56; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 95,55%.
+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 369; trong đó, giải quyết trước hạn: 369, đúng hạn: 0, quá hạn: 0
+ Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 14387; trong đó, trong hạn: 14387, quá hạn: 0.
11. Công tác chuyển đổi số trong dạy và học
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo” theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh.
Triển khai hướng dẫn các cơ sở giáo dục việc nộp đề thi, đề kiểm tra vào Kho đề thi, đề kiểm tra các trường trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm giúp học sinh tự ôn tập, bổ túc, hoàn thiện kiến thức thông qua nghiên cứu đề thi, đề kiểm tra. Triển khai vận hành hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 THPT tại địa chỉ: https://quangngai.tsdc.edu.vn.
Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch đến 100% cơ sở giáo dục có cấp tiểu học . Trong năm học 2023-2024 có 69% cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh triển khai thí điểm học bạ số.
III. Những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân
Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ hiện không hoạt động, gây khó khăn rất lớn cho địa phương trong việc nhập dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Đây là năm đầu tiên thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ GDĐT về việc quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục còn một số lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời, Sở GDĐT cũng gặp một số khó khăn khi thực hiện thẩm định, rà soát trước khi trình UBND tỉnh ban hành Quyết định lựa chọn sách giáo khoa đối với các huyện, thị xã, thành phố.
Năm học 2024-2025, là năm học đầu tiên Sở GDĐT triển khai vận hành hệ thống tuyển sinh trực tuyến vào lớp 10 trung học phổ thông nên còn gặp một số khó khăn trong quá trình hoàn thiện, thực hiện quy trình, thao tác trên hệ thống.
IV. Nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2024
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các kết luận, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án, dự án; Kết luận số 2043-LK/TU ngày 05/12/2023 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (Khóa XX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024; Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Tổ chức các Kỳ thi, Hội thi trong năm học 2024-2025, trong đó, ưu tiên chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.
2. Tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho cán bộ quản lý và giáo viên dự kiến dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024-2025; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; rà soát những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,… để áp dụng chương trình, SGK lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024-2025.
3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi.
4. Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025; tuyên truyền “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024-2025 theo quy định của Bộ GDĐT.
5. Phấn đấu đạt thành cao tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy – học giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kĩ năng sống; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh, học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.
6. Tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách có liên quan đến đổi mới giáo dục, kịp thời tham mưu UBND tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các chính sách có liên quan đến giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.