Khối Thi đua Văn hóa – Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021

Lượt xem:


Ngày 30/3/2021, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối thi đua Văn hóa – Xã hội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua – khen thưởng của 09 Sở, ngành thuộc Khối thi đua, gồm: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Thay mặt Khối Thi đua, Sở Giáo dục và Đào tạo (Khối trưởng), thông qua dự thảo đăng ký giao ước thi đua, Quy chế hoạt động, Chương trình công tác, Kế hoạch phát động phong trào Khối Thi đua năm 2021 và được sự thống nhất cao của thành viên dự họp.

Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị trong Khối tổ chức triển khai, thực hiện trong năm, tổng kết, chấm điểm, bình xét và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng vào dịp kết thúc năm 2021.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 09 Sở, ngành Khối Thi đua Văn hóa – Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021./.                                                                           Ngọc Pháp