Công bố công khai dự toán chi vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Công bố công khai số liệu dự toán chi vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, file đính kèm.