Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2024-2025

Lượt xem:


Thực hiện Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2024-2025; Sở Giáo dục và Đào thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2024-2025.