Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi

Lượt xem:


Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về cải cách hành chính; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, giai đoạn 2021-2025 của Sở.
Công tác kiểm soát, rà soát, ban hành mới thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành được chú trọng, góp phần tiết kiệm thời gian, giấy tờ hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao; tổ chức, bộ máy từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cơ cấu, chuẩn hóa theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm.
Một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của Sở GDĐT Quảng Ngãi:
– Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến trong kỳ báo cáo là 14.279/14.627 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,62%.
– Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,98%; Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,92%.
– Tỷ lệ xác thực giữa cơ sở dữ liệu về GDĐT với CSDLQGvDC đạt trên 96%.
– Tổ chức lễ phát động phong trào chuyển đổi số ngành GDĐT năm học 2023; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và học sinh.