Đỗ Văn Phu
Đỗ Văn Phu Ban Giám đốc Giám đốc 3822702 dvphu@quangngai.edu.vn
Trần Hữu Tháp
Trần Hữu Tháp Ban Giám đốc Phó Giám đốc 3712667 ththap@quangngai.edu.vn
Nguyễn Ngọc Thái
Nguyễn Ngọc Thái Ban Giám đốc Phó Giám đốc 3817755 nnthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Kiên
Nguyễn Kiên Ban Giám đốc Phó Giám đốc 3710619 nkien@quangngai.edu.vn