Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Lượt xem:


IMG 0214 copy

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 12/01/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động toàn cơ quan Văn phòng Sở.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Hữu Tháp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016), là dịp để cán bộ quản lý, công chức và người lao động Văn phòng Sở tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong tình hình mới; yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Sở tiếp thu Nghị quyết với tinh thần nghiêm túc, nắm bắt những vấn đề cơ bản của nghị quyết. Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Lượng, Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã truyền đạt nội dung của 03 Nghị quyết nêu trên.

Đây là dịp sinh hoạt chính trị trong toàn cơ quan, nhằm từng bước đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thúc đẩy việc việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đối với ngành giáo dục, đây là việc để thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trên địa bàn tỉnh./.